Respawn wifi jaaaaaaaa

Smash @ Respawn Wifi Edition #30

Top 8 Gewinner
Brackets
Name Seed Platzierung
SkWiirrel 1 1
Micky 2 2
Ĵoni 3 3
SnoR 5 4
HUGE HJELTE 12 5
Defalt 15 5
Spachtel 6 7
Karmaa 11 7
Phasen

Runde Phasen-Gruppe Identifikator Teilnehmer #1 Teilnehmer #2
1 P SkWiirrel 3 1 Micky
1 O SkWiirrel 3 2 Ĵoni
1 AE Ĵoni 0 3 Micky
1 AD SnoR 0 3 Micky
1 M SkWiirrel 2 0 SnoR
1 Z Karmaa 0 2 HUGE HJELTE
1 I SkWiirrel 2 0 Duelly
1 J phellps 0 2 SnoR
1 K Defalt 2 0 Dty
1 L Ĵoni 2 0 Karmaa
1 Y Duelly 1 2 Spachtel
1 R Bratsandio 0 DQ Spontanuel
1 S Tea Oh Kay DQ 0 HUGE HJELTE
1 T Micky 2 0 KlebeZettel5
1 U Saibor 0 2 Spachtel
1 A SkWiirrel 2 0 Bratsandio
1 B Duelly 0 DQ Spontanuel
1 C phellps 0 DQ Tea Oh Kay
1 D SnoR 2 0 HUGE HJELTE
1 E Micky 1 2 Defalt
1 F KlebeZettel5 0 2 Dty
1 G Ĵoni 2 0 Saibor
1 H Spachtel 0 2 Karmaa
1 N Defalt 0 2 Ĵoni
1 AB SnoR 2 0 HUGE HJELTE
1 AC Defalt 0 2 Micky
1 AA Micky 2 0 Spachtel
1 V Karmaa 2 0 Bratsandio
1 W Dty DQ 0 HUGE HJELTE
1 X phellps 0 2 Micky